SPF

OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

Član 1: ORGANIZATOR

Nagradni konkurs priređuje i organizuje L’Oréal Balkan DOO, Bulevar Zorana Đinđića 64a, Belgrade Serbia, u daljem tekstu Organizator.

Da bi se izbegla bilo kakva sumnja, Facebook ni na koji način ne sponzoriše, ne podržava niti kontroliše ovaj konkurs, niti je povezan sa njim. Pored toga, Organizator oslobađa Facebook odgovornosti za bilo kakve zahteve takmičara ili učesnika u vezi sa ovim konkursom.

Član 2: TRAJANJE, SVRHA I MESTO SPROVOĐENJA KONKURSA

Nagradni konkurs CeraVe Ceramide Challenge sprovodi se u svrhu promocije CeraVe proizvoda i Organizatora, na teritoriji Republike Srbije.

Nagradni konkurs traje 27.02.2024 do 27.03.2024 do 23:25 časova.

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali će biti dostupni na Facebook stranici CeraVe: https://www.cerave.rs/ .

Član 4: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagrada je 5 x 6 CeraVe Moisturizing cream i  6 CeraVe Moisturizing lotion. Nagrada se ne može zameniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu. Dobitnik prihvata uslove konkursa i obaveze koje iz njega proizlaze.

Član 5: PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učestvovanja u nagradnom konkursu imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Srbiji, korisnici društvene mreže Facebook, osim radnika Organizatora i članova žirija kao i članova njihove uže porodice (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća).

Član 6: KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOM KONKURSU

U periodu trajanja konkursa zadatak korisnika će biti:

Objavi video koristeći zvanični CeraVe TikTok filter ili Instagram filter pod nazivom "CeraVe – Hidriraj kao dermatolog" (možeš ga koristiti skeniranjem QR koda ispod).

Za TikTok:

Za Instagram:

- Pratiti i tagovati zvaničnu @ceravesrbija profil u opisu videa

- Koristiti #hashtag-ove u opisu: #CERAVECHALLENGESRBIJA, #MoisturizeLikeaDerm, #ceraveskincare, #mlad,  #ceravebody

- biti kreativan

Učestvovanjem u ovom nagradnom konkursu, učesnici prihvataju ova Pravila.

Član 7: ODABIR DOBITNIKA

Izbor dobitnika vrši tročlani žiri koji čine zaposleni Organizatora L’Oréal Balkan DOO, Bulevar Zorana Đinđića 64a, Belgrade Serbia. Žiri će odabrati jednog najkreativnijeg dobitnika i nagraditi ga sa 6 Cerave Moisturizing cream i 6 Cerave Moisturizing lotion svakome, kako je navedeno u članu 4 iznad. Ukupno će organizator podeliti 5 nagrada. Imena dobitnika će biti objavljena na web stranici https://www.cerave.rs/  u okviru objave, a najkasnije 48 sati od završetka konkursa .

Član 8: KAKO PREUZETI NAGRADU

Ukoliko se dobitnik ne javi u roku od 48 sati na email, koji šalje Organizator, u kom mu se traže podaci, smatraće se da je odustao od nagrade, te će se nagrada ustupiti dobitniku koji je sledeći na listi najkreativnijih dobitnika izabranom od strane žirija. Ukoliko se ni ovaj dobitnik ne javi u roku od 48 sati, smatraće se da je odustao od nagrade, a nagrada će biti vraćena Orgnaizatoru.

 Nagrada će se poslati putem pošte, odnosno kurirske službe, od strane agencije Executive Group D.O.O, sa registrovanim sedištem u Beogradu, Republika Srbija. Rok za dostavu nagrade je 90 dana od dana kada je dobitnik poslao adresu. Za više informacija o načinu na koji Organizator obrađuje lične podatke, pogledajte odeljak „Lični podaci“  ispod.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora prema dobitnicima.

Organizator se ni pod kojim uslovima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promene, smetnje, prekide ili zabrane nastale zbog državnih praznika, vanrednog stanja ili drugih okolnosti koje mogu uticati na dostupnost, vreme isporuke, ili uživanje nagrada, odnosno na transport/slanje nagrade. Organizator  neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obveza proizilazi iz razloga više sile niti ukoliko dostavljanje nagrade nije bilo moguće jer su podaci koje je dobitnik ostavio/la netačni.

Član 9: PRAVO KORIŠĆENJA

Organizator ima neisključivo pravo da bez naknade koristi sve komentare, slike ili druge materijale koje učesnici izrade i/ili objave i/ili dostave Organizatoru da bi učestvovali u ovom konkursu u skladu sa Pravilima („Materijal“). Ovo pravo korišćenja uključuje, ali nije ograničeno na, pravo Organizatora da koristi Materijale na sledećim kanalima:

  1. zvaničnoj web stranici brenda https://www.cerave.rs/

Ovo pravo korištenja Materijala dodjeljuje se za područje Republike Srbije, od prve objave na kanalima navedenim iznad, bez vremenskog ograničenja i ograničenja u broju objava.

Učesnici takođe ovim putem ovlašćuju Organizatora da uz Materijale koristi korisničko ime, profilnu sliku ili bilo koju drugu identifikacionu informaciju u vezi sa Materijalima, na isti period, za istu teritoriju, i za iste društvene mreže kao što je navedeno iznad.

Jednom kada su Materijali objavljeni, Organizator ne može imati apsolutnu kontrolu nad Materijalima u smislu njihovog daljeg postojanja na društvenim mrežama, niti može sprečiti deljenje i objavljivanje od strane neovlašćenih trećih lica u medijima. U tom smislu, nećete biti odgovorni za distribuciju Materijala od strane neovlašćenih trećih lica Organizatoru. Takođe, Materijali mogu biti predmet viralne komunikacije (usmena komunikacija) na sajtovima trećih strana - Organizator neće biti odgovoran za bilo kakvu tužbu ili radnju u vezi sa tim.

Organizator je ovlašćen da koristi, izlaže, kopira, distribuira, šalje, obrađuje, kombinuje sa drugim materijalima, menja i/ili obrađuje Materijale iz razloga koje smatra odgovarajućim i u skladu sa potrebama promocije ovog konkursa i brenda CeraVe (dok održavanje originalne ideje), bez ikakvih obaveza prema učesnicima.

Član 10: GREŠKE I NEREGULARNE, ODNOSNO LAŽNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo na nagradu. Organizator ne snosi odgovornost ako nagrada ne može da bude isporučena dobitniku iz razloga koji je van njegovog uticaja. Organizator zadržava pravo da iz konkursa ukloni i diskvalifikuje sav uvredljiv i neprimeren sadržaj po vlastitoj proceni.

Organizator može prema sopstvenoj diskreciji diskvalifikovati bilo kog učesnika ukoliko ustanovi razumnu sumnju da se koristi lažnim profilom(ima) kako bi učestvovao u nagradnom konkursu. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhe učestvovanja u nagradnom konkursu. Razlozi uključuju, ali nisu ograničeni na: nepostojanje autentične profil slike, mali broj prijatelja ili neodgovaranje na direktni upit u roku od 24 sata.

Sve prijave koje se dostave u okviru nagradnog konkursa, moraju biti oslobođene od prava trećih strana, uključujući, ali ne ograničavajući se na autorska prava i druga prava intelektualne svojine, pravo na privatnost, pravo na upotrebu lične fotografije, itd. Organizator nije odgovoran za bilo koja potraživanja trećih strana u vezi sa kršenjem takvih prava. Organizator može prema sopstvenoj diskreciji diskvalifikovati bilo koji poslati materijal koji može da predstavlja kršenje prava trećih strana.

Član 11: PUBLICITET

Učestvovanjem u ovom nagradnom konkursu, učesnici su saglasni da se njihovo ime, lik, fotografija i podeljeno iskustvo može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u štampanom, zvučnom, slikovnom, video materijalu i društvenim mrežama, bez ikakvih ograničenja.

Član 12: LIČNI PODACI

Rukovalac podacima koje učesnici dostave tokom nagradnog konkursa je Organizator, odnosno društvo L’Oréal Balkan DOO, Bulevar Zorana Đinđića 64a, Belgrade Serbia.

Lične podatke koje učesnik dostavi Organizatoru u skladu sa članom 8, Organizator će obrađivati isključivo u svrhu odabira dobitnika i nakon toga, slanja nagrada dobitnicima, i to u skladu sa ovim Pravilima konkursa. Organizator će takođe objaviti imena i prezimena dobitnika na zvaničnoj Facebook stranici.

Nakon odabira dobitnika, Organizator će izbrisati lične podatke učesnika koji nisu odabrani kao dobitnici. Isto tako, Organizator će, nakon slanja nagrada dobitnicima, a najkasnije u roku od 3 meseca od dana pisanog dokaza o prijemu nagrade, izbrisati i lične podatke dobitnika, osim ako su se prijavili za prijem newsletter-a. U tom slučaju, podatke učesnika Organizator će izbrisati nakon 3 uzastopne godine odsustva učesnikove reakcije na bilo koji od poslatih newsletter-a.

Dostavljanje ličnih podataka je dobrovoljno. Lični podaci učesnika će biti obrađivani isključivo u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka, u svrhu naznačenu iznad i u meri i za vreme koje je neophodno. Dobitnici u svakom trenutku mogu zatražiti da im se omogući uvid u njihove lične podatke, kao i njihovu dopunu, ispravak i brisanje, slanjem zahteva za ostvarenje bilo kojih od ovih prava na email adresu [email protected]. Na istu adresu se učesnici mogu obratiti Organizatoru ukoliko imaju bilo koje pitanje u vezi obrade ličnih podataka.

Dobitnik prihvata da korišćenje nekog od navedenih prava za posledicu može imati nemogućnost preuzimanja nagrade osvojene u nagradnom konkursu. Lični podaci dobitnika mogu biti ustupljeni trećim licima - kurirskim službama koje će dobitnicima nagradnog konkursa dostavljati nagrade.

Za više informacija o načinu na koji Organizator obrađuje lične podatke, pogledajte https://www.loreal.com/en/adria-balkan/pages/group/privacy-policy-serbia/ .

Član 13: MALOLETNI UČESNICI U NAGRADNOM KONKURSU

Maloletnici sa navršenih 16 godina, imaju pravo da učestvuju u nagradnom konkursu u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade maloletnik, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je na osnovu zakona ili odluke državnog organa dužna da se stara o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski, odnosno starateljski odnos.

Član 14: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Član 15: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći, što uključuje, bez ograničenja, štrajkove, ratne ili terorističke akte, vanredna stanja, građanske ili vojne smetnje, nuklearne ili prirodne katastrofe ili pandemije, te prekide, gubitak ili neispravnost uslužnih programa, komunikacija ili računarskih (softverskih i hardverskih) usluga. Učesnici će o prekidu nagradnog konkursa biti obavešteni putem službene stranice konkursa.

POBEDNICI​

CeraVe Filter Challenge Winners – CeraVe – Moisturize like a derm. Molimo dobitnike nagrade da nam pišu na [email protected] za više informacija o preuzimanju nagrade.​

Message
Download Chrome